சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் தடுப்பூசிகள் ஆராய்ச்சியின் தொகைகள் இதழ் இரட்டை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறையை பின்பற்றுகிறது. சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கையெழுத்துப் பிரதியும் முதன்மை தரக் கட்டுப்பாட்டுச் சரிபார்ப்பிற்காகத் தலையங்க அலுவலகத்தால் செயலாக்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து வெளிப்புற சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை.

வழக்கமாக பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாடு ஏழு நாட்களுக்குள் முடிவடைகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஜர்னல் வடிவமைப்பு, ஆங்கிலம் மற்றும் பத்திரிகை நோக்கம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.


குறியிடப்பட்டது

  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE

flyer