நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

உயிர்வேதியியல் ஆராய்ச்சி இதழ் என்பது சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட, திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது உயிரியல் வேதியியலின் அனைத்து வகைகளையும் உள்ளடக்கிய அசல் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் மற்றும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியிடுகிறது. உயிரியல் மூலக்கூறுகள், மூலக்கூறு பாதைகள், உறுப்புகள், செல்கள் மற்றும் திசுக்களின் அமைப்பு, செயல்பாடு மற்றும் இயக்கவியல் சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுகளை இந்த இதழ் வளர்க்கிறது.


குறியிடப்பட்டது

  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE

flyer