ஆசிரியர் வழிகாட்டுதல்கள்

உங்கள் கையெழுத்துப் பிரதியை ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு அமைப்பில்  அல்லது இணைப்பாக   manuscripts@openaccessjournals.com இல் சமர்ப்பிக்கவும் 

பின்வரும் கட்டுரைகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்:

அசல் கட்டுரைகள்

ஒரு அசல் கட்டுரைக்கான அதிகபட்ச நீளம் 5,000 வார்த்தைகள், சுருக்கம், அட்டவணைகள், உருவப் புனைவுகள் மற்றும் குறிப்புகளைக் கணக்கிடாது. சுருக்கங்கள் 200 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் மற்றும் துணை தலைப்புகள் இல்லாமல் ஒரு பத்தியாக இருக்க வேண்டும். சமர்ப்பிப்புகள் மொத்தம் 7 புள்ளிவிவரங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன (அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கையில் வரம்பு இல்லை), மேலும் டிஜிட்டல் படங்கள் மிகவும் விரும்பப்படுகின்றன. குறிப்புகள் 100 வரை மட்டுமே இருக்க வேண்டும். ஒரு அசல் கட்டுரையின் பிரிவுகளில் சுருக்கம், அறிமுகம், பொருள் மற்றும் முறைகள், முடிவுகள், கலந்துரையாடல், குறிப்புகள், உருவப் புராணங்கள் ஆகியவை இருக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் மட்டுமே வெளியிடப்படும் துணைக் கோப்புகளில் முறை, துணை புள்ளிவிவரங்கள் அல்லது அட்டவணைகள் அல்லது முதன்மை தரவுத் தொகுப்புகள் தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள் இருக்கலாம்.

 முன்மொழிவுகள்

Proposal type articles are the scientific parts of a typical research grant proposal, which should focus on innovation and approaches, and include background information.  Proposal articles have no length limit, but must include an abstract of 200 words or fewer. References should be limited to 300. The use of tables and color figures to summarize critical points is encouraged. All review articles are peer-reviewed before a final publication decision is made.

Protocols

Protocol type articles are similar to original articles, but they should focus on methodology improvements and include detailed procedures. Limitations on Original articles apply to Protocol type articles. All protocol articles are peer-reviewed before a final publication decision is made.

Reviews

Review articles should focus on recent scientific advances in an area of broad interest to those in the field of experimental stroke research. Such articles must be concise and critical and should include appropriate references to the literature. Review articles should not exceed 5,000 words in length (invited full-length reviews not subject to this limitation), must include an abstract of 200 words or fewer. References should be limited to 150. The use of tables and color figures to summarize critical points is encouraged. All review articles are rigorously peer-reviewed before a final publication decision is made.

Special Topic

Articles under Special Topic focus on problems, possible solutions, and the latest advance in certain important subfields, such as Stroke Models, Blood-Brain Barrier, Brain Drug Delivery, which are key factors to translational limitations in stroke treatment. Articles under Special Topic may exceed 5,000 words in length. The use of tables and color figures to summarize critical points is encouraged.

Brief Reports

Short manuscripts definitively documenting experimental results will be considered for publication in this category. Brief Reports are not intended to allow publication of incomplete or preliminary findings. The review process is equally rigorous as for Regular Articles. Brief Reports should not exceed 1,200 wordsof text not counting the abstract, figure legends, and references; abstracts must not exceed 150 words and should be a single paragraph with no subheadings.Only 2 figures/tables and 25 references may be included. The sections of a Brief Report should include Abstract, Introduction, Materials and Methods sufficiently informative to allow reproduction of the data, followed by acombined Results and Discussion section, References, and Figure Legends.

Perspectives

Perspectivesare articles discussing significant topics and controversies relevant to experimental stroke research. Interested authors should correspond with the Editor-in-Chief prior to submission to discuss the suitability of the proposed subject matter. The length should not exceed 2,500 words; the abstract must not exceed 200 words; and references are limited to 50. Typically, Perspectives should state the topic and background information concisely, discuss opposing viewpoints, and make recommendations for further investigations or actions.

Comment

Constructive comments on published articles or current topics in experimental stroke and translational medicine are welcome and will be published if appropriate.No abstract is required, but please include a brief title. Comments are screened by the Editor-in-Chief and, if deemed appropriate and relevant, may also be peer-reviewed and/or accompanied by a Response from the authors of the initial article.

Art preparation

 We accept RGB color or grayscale image in PSD, TIFF, BMP, JPEG, GIF, MS Word, PowerPoint, Excel file types. Minimal resolution for Half tone images is 300dpi, for line art is 1000 dpi.

Article Processing Charges (APC) :

.

Average Article prorcessing time (APT) is 55 days

Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process):

Journal of Experimental Stroke & Translational Medicine is participating in the Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process) with an additional prepayment of $99 apart from the regular article processing fee. Fast Editorial Execution and Review Process is a special service for the article that enables it to get a faster response in the pre-review stage from the handling editor as well as a review from the reviewer. An author can get a faster response of pre-review maximum in 3 days since submission, and a review process by the reviewer maximum in 5 days, followed by revision/publication in 2 days. If the article gets notified for revision by the handling editor, then it will take another 5 days for external review by the previous reviewer or alternative reviewer.

Acceptance of manuscripts is driven entirely by handling editorial team considerations and independent peer-review, ensuring the highest standards are maintained no matter the route to regular peer-reviewed publication or a fast editorial review process. The handling editor and the article contributor are responsible for adhering to scientific standards. The article FEE-Review process of $99 will not be refunded even if the article is rejected or withdrawn for publication.

The corresponding author or institution/organization is responsible for making the manuscript FEE-Review Process payment. The additional FEE-Review Process payment covers the fast review processing and quick editorial decisions, and regular article publication covers the preparation in various formats for online publication, securing full-text inclusion in a number of permanent archives like HTML, XML, and PDF, and feeding to different indexing agencies.

General instructions JESTM follows the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (see:  icmje).
 

General formatting requirements

 1. All text contents should be double-spaced, including references, figure legends,and tables.
 2. Leave at least 1.0-inch margins on all sides. Number every page, beginning with the abstract page, including tables, figure legends, and figures.
 3. Use International System of Units (SI) units of measure in all manuscripts as possible. Measurements of length, height, weight, and volume should be reported in metric units (meter, kilogram, or liter) or their decimal multiples.Temperatures should be in degrees Celsius. Blood pressures should be in millimeters of mercury, unless other units are specifically required by thejournal.
 4. Use a coarse hatching pattern rather than shading for tints in graphs.
 5. Use spaces to separate thousands
 6. Use only standard abbreviations. The full term for which an abbreviation stands should precede its first use in the text unless it is a standard unit of measurement.
 7. Mark table and figures in this order: *, †, ‡, §, â•‘, #, **, ††…
 8. List the town (state if USA) and country of a manufacturer at the first mention.
 9. Cite each figure, table, and reference in text in numerical order. List references with all authors in the References section

10. Consult the American Medical Association Manual of Style, 9th Ed, Baltimore, MD, Williams & Wilkins, 1997, for style.

11.  Assemble manuscript in this order:

Author information page
Acknowledgments and funding page
Title page
Abstract page
Text
References
Tables
Figure legends
Figures

12. Consult current issues for additionalguidance on format.  

13. Please do not use abbreviations in the title, do not make rules thinner than 1 pt (0.36mm), do not use commas to separate thousands, do not cite references in the abstract, do not use acronyms and abbreviations, do not use “et al” listing authors in references.

Guidelines for originalarticles:

1. Author information page (First page)

1) Full title.
2)  Authors’ names, highest academic degrees, authors’ affiliations.
3) Name, Fax number, telephone number, E-mail address, and complete mailing address for correspondence.

2. Acknowledgments and Funding Page (Second page)

1) List all sources of funding for the reported research work,
2) List substantive contributions of individuals with their approval ofmentioning their names in the article.
3) Reveal all possible conflicts of interest on this page and declare this inthe Publishing agreement.

3. Title page (Thirdpage) Title pagemust include a full title, a shorter running title, number of tables, number and types (half tone and line art) of figures.

 4. Abstract

1) Structured concise abstract up to 200 words following a sequence of Background and Purpose, Methods, Results, and Conclusions.
2)Below the abstract, authors should provide 3 to 7 keywords or short phrases for use as indexing terms. JESTM recommend using MeSH terms. ( National Library of Medicine)

 5. Text

1) Follow the instructions in “General Instructions.”
2) Organize content in the sequence of Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, and Summary.
3)  Methods section should include enough allowing others to repeat the experiment.
4)  Generic names of drugs must be given.
5)  Manuscripts of human study must indicate the approval by an institutional review committee and having obtained subjects’ informed consent.  Manuscripts of both animal and human studies must indicate that the procedures followed were in accordance with institutional guidelines.

 6. Tables

1)  Each table must be typed on a separate sheet and double-spaced.
2)  The table should be numbered sequentially and followed by a period and a brief informative title. (For example, Table 1. A brief informative title).
3)  Use the same size type as in text.
4)  Do not use vertical lines in tables.Use horizontal lines above and below the column headings and at the bottom of the table only.

 7. Figure Legends

1)  Figure legends should be on separate page(s),be concise, and self-explanatory.
2)  Any abbreviations or symbols used in the figures must be defined in the figure legend.

 8. Figures

1) Should fit into a single column of the printed journal wherever possible (single column width is 80mm; double column is 160mm)
2) Labeling letters should be readable after reduction and be consistent throughout in Helvetica or Arial fonts.
3) Scale bar should be supplied with photomicrographs.

 9. References (for a complete guideline please refer to  National Library of Medicine)
1)  References should be listed at theend of the manuscript, alphabetically by first author.
2)  All authors should be listed. Do notuse “et al”.

3)  Format

Standard journal article:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infectedpatients. N Engl J Med. 2002;347(4):284-7.

 Books:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St.Louis: Mosby; 2002.

 Chapter in a book:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solidtumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of humancancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

 Conference proceedings:

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer;2002.

 Patent:

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic graspingand cutting device and positioning tool assembly. United States patent US20020103498. 2002 Aug 1.

 Journal article on the Internet:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes:the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun[cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Monographon the Internet: Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliativecare for cancer [monograph on the Internet]. Washington: National AcademyPress; 2001 [cited 2002 Jul 9].

 Homepage/Web site:

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of CancerOnline Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9].

Submission Preparation Checklist
As part of the submission process, authors are required to check off their submission’scompliance with all of the following items; submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

1. The submission file is in Microsoft Word DOCX, RTF, or DOC format.

2. The manuscript format meets JESTM requirements.

3. Prepared each figure or table as a single file, which should be named containing information about author, title, and file type. For examples,”Lastname_Runningtitle_Maintext.rtf”,”Lastname_Runningtitle_Fig1.jpg”.

4. Included a cover letter that states the manuscript’s scientific contribution and its value for a consideration of being published in JESTM, and provides a list of potential reviewers, and/or a list of individuals who should not be selected to be reviewers, with detailed contact information.

Copyright Notice

Authors grant AESTM/JESTM copyrights of first publication. All contents published by AESTM/JESTM are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License  (CCANL). Under the CCANL, licensors (authors/publisher) retain non-exclusively the copyrights for their work, and allow anyone to download, reuse, reprint, modify, and distribute their work for non-commercial purposes, so long as the original authors and source are cited,  no permission is required from the licensors.

தனியுரிமை அறிக்கை
இந்த இதழ் தளத்தில் உள்ளிடப்பட்ட பெயர்கள் மற்றும் முகவரிகள் இந்த இதழின் கூறப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக பிரத்தியேகமாக பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் அல்லது வேறு எந்த தரப்பினருக்கும் கிடைக்காது. எடிட்டர்களுக்கும் மதிப்பாய்வாளர்களுக்கும் இடையேயான மதிப்பாய்வு மற்றும் எடிட்டிங் செயல்முறை முழுவதும் கையெழுத்துப் பிரதிகள் ரகசியப் பொருட்களாகக் கருதப்படும். கையெழுத்துப் பிரதியின் உள்ளடக்கத்தின் எந்தப் பகுதியையும் மூன்றாம் தரப்பினர் வெளியிடக்கூடாது.


குறியிடப்பட்டது

 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • யூரோ பப்
 • ICMJE

flyer