சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

நரம்பியல் மற்றும் மனநல மருத்துவம்  இரட்டை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறையைப் பின்பற்றுகிறது, சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கையெழுத்துப் பிரதியும் ஆரம்ப தரக் கட்டுப்பாட்டுச் சரிபார்ப்பிற்காகத் தலையங்க அலுவலகத்தால் செயலாக்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து வெளிப்புற சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை. வழக்கமாக பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாடு ஏழு நாட்களில் முடிவடைகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஜர்னல் வடிவமைப்பு, ஆங்கில தரநிலைகள் மற்றும் ஜர்னல் நோக்கத்திற்கான கட்டுரை தொடர்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.


குறியிடப்பட்டது

  • பப்ளான்கள்
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE

flyer