சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

குழந்தை நரம்பியல் கோளாறுகளின் ஜர்னல் இரட்டை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறையைப் பின்பற்றுகிறது, சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கையெழுத்துப் பிரதியும் ஆரம்ப தரக் கட்டுப்பாட்டுச் சோதனைக்காக ஆசிரியர் அலுவலகம் மூலம் செயலாக்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து வெளிப்புற சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை. வழக்கமாக பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாடு ஏழு நாட்களில் முடிவடைகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஜர்னல் வடிவமைப்பு, ஆங்கில தரநிலைகள் மற்றும் ஜர்னல் நோக்கத்திற்கான கட்டுரை தொடர்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.


குறியிடப்பட்டது

  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • யூரோ பப்
  • ICMJE

flyer