நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

மருந்து ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சி இதழ் உலக நாடுகளுக்கு அதிகரித்து வரும் நிதிச் சுமையால் பெரும் முக்கியத்துவத்தைப் பெற்று வருகிறது. கார்டியோ வாஸ்குலர் நோய்கள் உலகளவில் இறப்புகளுக்கு முதல் காரணம். மருந்தியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சி இதழ் என்பது அறிவார்ந்த திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது அறிஞர்கள், அமெச்சூர், மருத்துவப் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் இந்தத் துறையில் தங்கள் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பங்களிப்பதில் ஆர்வமுள்ள மாணவர்களுக்கு திறந்த அணுகல் தளத்தை வழங்குகிறது.


குறியிடப்பட்டது

  • பப்ளான்கள்
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE

flyer