நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

மருந்து நச்சுயியல் இதழ் இதழ் என்பது ஒரு திறந்த அணுகல், சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அறிவார்ந்த இதழாகும், இது நோய் மேலாண்மைக்கான திறமையான நடைமுறை அணுகுமுறைகளின் பல்வேறு அம்சங்களின் அடிப்படையில் அசல் மற்றும் புதுமையான அறிவியல் கையெழுத்துப் பிரதிகளை உலகளவில் பரப்புவதற்கு ஒரு திறந்த தளத்தை வழங்குகிறது. கடுமையான மற்றும் நாட்பட்ட நோய்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சையில் ஈடுபட்டுள்ள பல்வேறு கொள்கைகள், கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களில் நிகழ்நேர செயல்திறன் மற்றும் நீடித்த குறைபாடுகள் பற்றிய பயனுள்ள நுண்ணறிவுகளை வழங்கக்கூடிய கையெழுத்துப் பிரதிகளை வெளியிடுவதற்கு பத்திரிகை முன்னுரிமை அளிக்கிறது.


குறியிடப்பட்டது

  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE

flyer