நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் லேபர் அண்ட் பிரசவம் இத்துறையில் பரந்த அளவிலான ஆய்வுகளை உள்ளடக்கியது. மறுமுனைப்படுத்தல் அறிகுறிகள், கரோனரி ஆர்டெரிடிஸ், அழற்சி வாஸ்குலர் நோய், அழற்சி கார்டியோமயோபதி, சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் மாறுபாடு, இடது ஏட்ரியம் விரிவாக்கம் மற்றும் வென்ட்ரிகுலர் செப்டல் குறைபாடு (VSD).


குறியிடப்பட்டது

  • ICMJE

flyer