சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

ஜர்னல் ஆஃப் லேபர் மற்றும் பிரசவம் இரட்டை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறையைப் பின்பற்றுகிறது, ஒவ்வொரு சமர்ப்பித்த கையெழுத்துப் பிரதியும் பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாட்டுச் சோதனைக்காக தலையங்க அலுவலகம் மூலம் செயலாக்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து வெளிப்புற சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை. வழக்கமாக பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாடு ஏழு நாட்களில் முடிவடைகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஜர்னல் வடிவமைப்பு, ஆங்கிலத் தரநிலைகள் மற்றும் ஜர்னல் நோக்கத்திற்கான கட்டுரைத் தொடர்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.


குறியிடப்பட்டது

  • ICMJE

flyer